dinsdag 20 februari 2018

Beschrijving certificeringen

HulstFlier werkt overeenkomstig onderstaande certificeringen en garandeert hiermee de borging van haar professionaliteit en kwaliteit.

ISO 9001
De norm ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Kiwa heeft vastgesteld dat het door HulstFlier Installateurs gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet voor het toepassingsgebied ‘het aanleggen en onderhouden van elektra, werktuigbouwkundige installaties en beveiligingsinstallaties’.

ISO 14001
De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Kiwa heeft vastgesteld dat het door HulstFlier Installateurs gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoet voor het toepassingsgebied ‘het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van elektra, werktuigbouwkundige installaties en beveiligingsinstallaties’. Wilt u meer weten over het milieubeleid of over onze milieudoelstellingen, klik dan hier.
 
KOMO-Instal procescertificaat/ BRL 6000
KOMO Instal is een kwaliteitsverklaring die bij wet erkend is door de minister. Het certificaat geeft aan dat het bedrijf de wettelijk minimaal vereiste kwaliteit levert. Het KOMO-Instal procescertificaat is gebaseerd op de BRL 6000. Het certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit en is opgenomen in het ‘overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw’.
 
BORG Technisch Beveiligingsbedrijf
Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen. Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) heeft daarom de NBRL BORG 2005 opgesteld waarin criteria vastliggen om te komen tot een gecertificeerd inbraakbeveiligingssysteem. Het certificaat toont aan dat de door HulstFlier verrichte installatie- en onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen die gesteld worden in het certificatieschema NBRL BORG 2005.

Regeling BMI 2011
Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen en moeten bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Het door Kiwa NCP afgegeven certificaat toont aan dat de door HulstFlier Installateurs ontworpen, aangelegde en opgeleverde brandmeldinstallaties voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het certificatieschema BMI 2011.
 
VCA**
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan HulstFlier kan erop vertrouwen dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.
VCA** is voor bedrijven met meer dan 35 werknemers en/of voor bedrijven die hoofdaannemerschap uitvoeren.

STEK + F-gassen
Binnen de koeltechnische branche is sinds 1 januari 2010 bedrijfscertificering volgens het F-gassenbesluit wettelijk verplicht. Bedrijven die zowel F-gassen als STEK-gecertificeerd zijn voldoen niet alleen aan die verplichting, zij tonen óók aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en transparantie geborgd zijn in het werk. HulstFlier is er trots op in het bezit te zijn van zowel het F-gassen certificaat als het STEK-certificaat.